0040787F   .  52            push edx

00407880   .  50            push eax

00407881   .  6A 00         push 0x0

00407883   .  56            push esi

00407884   .  FF91 F8060000 call dword ptr ds:[ecx+0x6F8]  //第一次读取加密狗

0040788A   .  8B03          mov eax,dword ptr ds:[ebx]

0040788C   .  85C0          test eax,eax

0040788E   .  74 2B         je short DI.004078BB  //加密狗破解关键点一

00407890   .  66:8338 01    cmp word ptr ds:[eax],0x1

00407894   .  75 25         jnz short DI.004078BB  //加密狗破解关键点二,加密狗是否存在

00407896   .  8B50 14       mov edx,dword ptr ds:[eax+0x14]

00407899   .  B9 02000000   mov ecx,0x2 

00407939   .  6A 01         push 0x1

0040793B   .  56            push esi

0040793C   .  FF90 F8060000 call dword ptr ds:[eax+0x6F8]  //第二次读取加密狗

00407942   .  8B03          mov eax,dword ptr ds:[ebx]

00407944   .  85C0          test eax,eax

00407946   .  74 2B         je short DI.00407973    //加密狗破解关键点三,检测加密狗是否存在

00407948   .  66:8338 01    cmp word ptr ds:[eax],0x1

0040794C   .  75 25         jnz short DI.00407973  //加密狗破解关键点四,读取的数据是否正常

0040794E   .  8B50 14       mov edx,dword ptr ds:[eax+0x14]

00407951   .  B9 03000000   mov ecx,0x3

00407956   .  2BCA          sub ecx,edx

00407948   .  66:8338 01    cmp word ptr ds:[eax],0x1

0040794C   .  75 25         jnz short DI.00407973  //加密狗破解关键点五

0040794E   .  8B50 14       mov edx,dword ptr ds:[eax+0x14]

00407951   .  B9 03000000   mov ecx,0x3

00407956   .  2BCA          sub ecx,edx